Oeps, je lijkt een niet-ondersteunde browser te gebruiken...
Verouderde browsers kunnen uw computer blootstellen aan veiligheidsrisico's. Om de beste ervaring te krijgen met het gebruik van onze site, kan je best werken met een nieuwere browser. Klik op één van de icoontjes om een nieuwe browser te installeren.
 • Algemene voorwaarden

  Model van Algemene verkoopsvoorwaarden webshop B2C

  Ondernemingsgegevens


  Artikel 1: Algemene bepalingen

  De e-commerce website van Veglorious een HCA met maatschappelijke zetel te Godsschalkstraat 17, 9100 Sint-Niklaas, BTW BE 0735.782.810 biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online en op evenementen aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Veglorious (HCA) moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door HCA aanvaard zijn.

  Artikel 2: Prijs

  Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Als de klant een product besteld van een dropshipper buiten de EU, is het mogelijk dat er nog invoerrechten of douane kosten worden aangerekend voor het pakket geleverd kan worden. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.  Zoals verzendingkosten die op het einde van de bestelling worden aangerekend. Indien het producten geretourneerd wordt, is de rekening voor de klant zelf. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

  Artikel 3: Aanbod

  Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden HCA niet Veglorious is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. HCA is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

  Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Veglorious. Veglorious kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

  Artikel 4: Levering en uitvoering van de overeenkomst

  Wanneer de klant een bestelling plaats worden er verzendingskosten aangerekend onder het bedrag van 40,00 euro. De verzendingskosten worden vernoemd bij het plaatsen van de bestelling. Er is een verzendingkost van 8 euro, je bestelling is binnen de 1-73werkdagen geleverd als er geen vertraging is met de post. We nemen geen verantwoordelijkheid als de leverancier vertraging oploopt.  Verzendingskost van 4 euro levert je bestelling binnen de 3 – 7 werkdagen en gratis afhalen is na verloop van 21 dagen bij evenementen.  Bij alle soorten leveringen nemen we geen verantwoordelijk als de leverancier vertraging oploopt. Eenmaal de bestelling geplaats door de klant, verwerkt Veglorious de bestelling. De bestelling wordt doorverwezen naar de dropshipper. De dropshipper maakt de bestelling klaar en verzend deze rechtstreeks naar de klant. Als de klant producten aankoopt van verschillende dropshipper ontvangt de klant verschillende leveringen. De leveringstermijn kan variëren van 1-7 werkdagen. De klant ontvangt een Track en Tracer via mail. Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in de EU landen. Hou rekening mee dat niet alle producten kunnen verzonden worden buiten Nederland of België. Voor meer info contacteer de klantendienst. De levering gebeurt door de leveringsmethoden van de dropshipper, dit kan variëren. De duur van levering is gemeld 3-21 werkdagen. Zoals hierboven vermeld wordt er een verzendingskost van 4,00euro aangerekend bij een bestelling onder de 50,00 euro. Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. Door de aangegeven dropshipper. Indien vertraging van levering door omstandigheden, ontvangt de klant een mail.

  Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Veglorious. We doen de verder communicatie met de dropshipper in kwestie. Graag bewijst van beschadiging via mail verzenden naar info@veglorious.be Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Veglorious was geboden.

  Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

  De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Veglorious.

  De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Veglorious te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

  Artikel 6: Herroepingsrecht

  De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Veglorious. De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Indien verzegelde producten waarvan u het zegel na de levering verbrak of goederen opende, zoals parfum, verzorgingsproducten en cosmetica. Vervalt u herroepingsrecht. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag.

  Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant HCA, Godsschalkstraat 17 9100 Sint-Niklaas, info@veglorious.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan HCA heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan het vermelde adres van de factuur of gegeven adres dat via mail is vermeld. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Veglorious zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden en ongeopende (zegel) samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal HCA alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat HCA op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan HCA wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen;

  Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door HCA geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

  HCA betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

  • De levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
  • De levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
  • De levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
  • Overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;
  • De overeenkomsten voor diensten voor weddenschappen en loterijen (tombola)
   
  Artikel 7: Garantie

  Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

  Garantie op

  • Klachten bij levering
  • Beschadigde artikelen
  • Indien producten melden binnen 30 dagen termijn, in samenspraak met verkoper of er garantie op is.

  Artikel 8: Klantendienst

  De klantendienst van Veglorious is bereikbaar op het telefoonnummer +32 494287415, via e-mail op info@veglorious of per post op het volgende adres Godsschalkstraat 17, 9100 Sint-Niklaas. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

  Artikel 9: Sancties voor niet-betaling

  Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover HCA beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

  Onverminderd het voorgaande behoudt HCA zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

  Artikel 10: Privacy

  De verantwoordelijke voor de verwerking, HCA respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

  De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: doel waarvoor de gegevens worden verwerkt specifiëren, zoals bv. de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

  U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan HCA, Godsschalkstraat 17 9100, info@velgorious.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

  In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot HCA, Godsschalkstraat 17 9100, info@velgorious.be.

  Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. In geval van doorgifte aan derden: Het is mogelijk dat de verkregen persoonsgegevens worden doorgegeven aan met ons samenwerkende bedrijven: dropshipper die de bestelling behandelen.

  De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Veglorious heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

  Veglorious houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

  Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@veglorious.be.

  Artikel 11: Wijziging voorwaarden

  Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Veglorious. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

  Artikel 12: Toepasselijk recht – Geschillen

  Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).
  • Veglorious. 2023. Alle rechten voorbehouden. Deze website maakt geen onderdeel uit van Facebook of Facebook Inc. Deze site is op geen enkele manier gelinkt aan Facebook. Facebook is een handelsnaam van Facebook Inc.